Reference standards

Filter By

2315 products

Sort by:
[reference-standards] JPH203

JPH203

Product Number: C6841

CAS number: 1037592-40-7

Synonyms: O-[(5-Amino-2-phenyl-7-benzoxazolyl)methyl]-3,5-dichloro-L-Tyrosine

[reference-standards] Meldonium

Meldonium

Product Number: C6684

CAS number: 86426-17-7

Synonyms: Mildronate

[reference-standards] Imiquimod

Imiquimod

Product Number: C4016

CAS number: 99011-02-6

Synonyms: Aldara, Beselna

[reference-standards] Nimorazole

Nimorazole

Product Number: C6071

CAS number: 6506-37-2

Synonyms: Esclama, K-1900, Naxogin, Nitrimidazine, Nulogyl, 4-[2-(5-Nitroimidazol-1-yl)ethyl]morpholine

[reference-standards] Volasertib

Volasertib

Product Number: C5716

CAS number: 755038-65-4

Synonyms: N-[trans-4-[4-(cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]cyclohexyl]-4-[[(7R)-7-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5-methyl-8-(1-methylethyl)-6-oxo-2-pteridinyl]amino]-3-methoxy-benzamide