Reference standards

Filter By

2315 products

Sort by:
[reference-standards] Apixaban

Apixaban

Product Number: C2109

CAS number: 503612-47-3

Synonyms: Apixabin

[reference-standards] Dasatinib

Dasatinib

Product Number: C1773

CAS number: 302962-49-8

Synonyms: BMS 354825, Sprycel

[reference-standards] Riociguat

Riociguat

Product Number: C4881

CAS number: 625115-55-1

Synonyms: BAY 632521

[reference-standards] Encorafenib

Encorafenib

Product Number: C4277

CAS number: 1269440-17-6

Synonyms: LGX 818, (R)-Methyl 4-((3-(3-(5-chloro-2-fluoro-3-(methylsulfonamido)phenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)phenyl)amino)-3-methylbutanoate

[reference-standards] Afatinib

Afatinib

Product Number: C3767

CAS number: 850140-72-6

Synonyms: BIBW 2992, Tovok