Reference standards

Filter By

74 products

Sort by:
[reference-standards] SB-216641

SB-216641

Product Number: C6007

CAS number: 170230-39-4

Synonyms: N-[3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxyphenyl]-4-[2-methyl-4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]benzamide

[reference-standards] AR-A014418

AR-A014418

Product Number: C5899

CAS number: 487021-52-3

Synonyms: 1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)urea