Reference standards

Filter By

548 products

Sort by:
[reference-standards] Fedratinib

Fedratinib

Product Number: C5698

CAS number: 936091-26-8

Synonyms: N-(1,1-Dimethylethyl)-3-[[5-methyl-2-[[4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]-benzenesulfonamide

[reference-standards] Imperatorin

Imperatorin

Product Number: C8011

CAS number: 482-44-0

Synonyms: 8-Isopentenyloxypsoralene

[reference-standards] JPH203

JPH203

Product Number: C6841

CAS number: 1037592-40-7

Synonyms: O-[(5-Amino-2-phenyl-7-benzoxazolyl)methyl]-3,5-dichloro-L-Tyrosine

[reference-standards] Imiquimod

Imiquimod

Product Number: C4016

CAS number: 99011-02-6

Synonyms: Aldara, Beselna

[reference-standards] Nimorazole

Nimorazole

Product Number: C6071

CAS number: 6506-37-2

Synonyms: Esclama, K-1900, Naxogin, Nitrimidazine, Nulogyl, 4-[2-(5-Nitroimidazol-1-yl)ethyl]morpholine