Reference standards

Filter By

55 products

Sort by:
[reference-standards] LCZ-696

LCZ-696

Product Number: C6068

CAS number: 936623-90-4

Synonyms: Trisodium (3-(1-biphenyl-4-ylmethyl-3-ethoxycarbonyl-1-butylcarbamoyl)propionate-3'-methyl-2'-(pentanoyl(2'-(tetrazol-5-ylate)biphenyl-4'-ylmethyl)amino)butyrate) hemipentahydrate

[reference-standards] Allisartan isoproxil

Allisartan isoproxil

Product Number: C5931

CAS number: N/A

Synonyms: ALS-3, ((Isopropoxycarbonyl)oxy)methyl 1-((2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxylate

[reference-standards] SB 408214

SB 408214

Product Number: C5705

CAS number: 288150-92-5

Synonyms: N-(6,8-Difluoro-2-methyl-4-quinolinyl)-N'-[4-(dimethylamino)phenyl]-urea